Thuận An phát triển mạnh mẽ giai đoạn 2020-2025

Thuận An phát triển mạnh mẽ liên tục trong nhiệm kỳ 2020-2025. Với nền kinh tế có mức tăng trưởng cao, GDP tăng đều hàng năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Tốc độ đô thị hóa nhanh. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư nâng cấp đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Thuận An khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục đề ra phương hướng đưa đô thị này đạt tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2025 với động lực phát triển là ngành dịch vụ.

Định hướng mạnh mẽ chỉ đạo Thuận An phát triển

Thuận An phát triển mạnh mẽ lên TP
Thuận An phát triển mạnh mẽ lên TP

Quan điểm chỉ đạo:

 • Khai thác tối đa lợi thế về vị trí – tiềm năng.
 • Đẩy nhanh tốc độ xây dựng đô thị phù hợp với không gian phát triển chung của vùng.
 • Tạo nền tảng để Thuận An trở thành trung tâm đô thị dịch vụ. Tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tăng nhanh.
 • Phát triển đô thị bền vững gắn với hoàn thiện hạ tầng đô thị.
 • Bảo vệ và cải thiện môi trường đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
 • Vững chắc về quốc phòng an ninh.
 • Xây dựng đảng bộ đoàn kết, nhất trí cao trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.
 • Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện.

Thuận An phát triển mạnh mẽ thế nào?

 • Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 6,43%/năm
 • Chi ngân sách tăng bình quân 13,24%/năm
 • Thu nhập bình quân đầu người 143,88 triệu đồng/người/năm, đạt 2,4 lần so với cả nước.
 • Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm đạt 10,5%
 • Đẩy mạnh đầu tư phát triển toàn xã hội với tổng số vốn lên đến 116.249 tỷ đồng.
 • Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 8%/năm
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 21%/năm.
 • Giá trị sản xuất nông nghiệp giảm bình quân 9,2%/năm
 • Tỷ lệ đô thị hóa 98,5%.
 • Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị trên 70%.

Nỗ lực phát triển của Thuận An

Để đạt được những thành quả quả trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, TP Thuận An đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Xác định được những khâu then chốt, những vấn đề có tính đột phá, như: tổ chức bộ máy, tổ chức đối thoại, diễn đàn… để tập trung giải quyết.  Đề xuất các biện pháp thực hiện một số nhiệm vụ có tính đặc thù. Cán bộ, nhân dân đồng tình, các nhà doanh nghiệp an tâm phấn khởi và mạnh dạn đầu tư phát triển.

Giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh trong quá trình phát triển. Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Coi trọng bảo vệ môi trường sinh thái và đáp ứng các nhu cầu về phát triển bền vững.

TP Thuận An và mục tiêu phát triển 2020-2025

Mục tiêu là xây dựng Thuận An thành đô thị văn minh, giàu đẹp vào năm 2025. Yêu cầu này đòi hỏi phải huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển mạnh hạ tầng kinh tế kỹ thuật – xã hội. Và phải duy trì tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hoá – xã hội. Cũng như, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong đó, tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của TP Thuận An. Ví dụ như phát triển dịch vụ tiềm năng như:

 • Địa danh nổi tiếng như Chiến khu Thuận An Hoà
 • Vùng cây ăn trái đặc sản Lái Thiêu
 • Di tích văn hoá – lịch sử cấp quốc gia đình Phú Long

Từ đó đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển.

Ngoài ra, TP Thuận An cũng rà soát điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040. Thuận An xem xét điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để khai thác thế mạnh tiềm năng. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư công để tập trung thực hiện cho những dự án quan trọng, gắn với lộ trình nâng cấp đô thị đạt các tiêu chí đô thị loại 1.